PROB ANTISEPT 500 ML

50 kr

HANDSPRIT
80 % ALKOHOL

Beskrivning

Bakteriedödande desinfektionsmedel för hud. Både på människor och djur. Kan även användas på ytor som behöver decinficeras.
Innehåller  mjukgörare för att återställa hudens naturliga fuktbalans och även certifierad aloe vera.

Applicera Antisept på hud eller ytor som behöver decinficeras och låt sen lufttorka.

Innehåller: Etanol, 2propanol, Aloevera, Glycerin.

500 ML
Finns även i 2,5 L dunk för påfyllnad

Leveranstid 1-3 dagar.

Faroangivelser
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning